چرا من درست بشو نیستم؟ :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

تَکرار میکنم؛ از من بدتر وجود نداره.

  • Mr. Moradi
  • جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ، ۱۱:۵۵
  • دل نوشت
  • نمایش : ۶۹
۱۴ موافق
up