نداری... خبر ز حال من نداری! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

سحر ندارد این شب تار ... 

بشنوید

۱۷ موافق
up