نداری... خبر ز حال من نداری! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : برای تمام بین‌التعطیلین‌هایی که آقا معلم ما را نفرین کرد!

سحر ندارد این شب تار ... 

بشنوید

۱۷ موافق
up