ببار ای بارون ، ببار :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

بشنوید 

همیشه، با شنیدنِ نوایِ این صوت، آرام می‌گیرم ...

+ من این روزها، نَفَس‌َـم درد می‌کند! بنویسم، تمام نمی‌شود. پس ننوشته، تمامش می‌کنم!

۱۵ موافق
up