گفتم که بود، گفتا که یار ... :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind


بشنوید

+ او می‌کشید و من می‌کشیدم 

او از کمر تیغ ، من آهِ باطل ...

++ لعن الله علی قوم الظالمین ...

۱۳ موافق
up