شده تنها حسین ، این امیرِ سپاه :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind
up