نه! من نیستم! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

بشنوید

+ ای‌کاش اون "منم"های آخرش ،واقعا "منم" بود ... ای‌کاش اونیکه دل از همه بریده بود، من بودم ...

۱۱ موافق
up