دور عاشقان آمد ، نوبت محرم شد :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : برای تمام بین‌التعطیلین‌هایی که آقا معلم ما را نفرین کرد!

بشنوید

+ زیبایی رو قشنگ میشه شنید! 

۱۲ موافق
up