صدای پای ماه ، صدای سوز و آه :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : برای تمام بین‌التعطیلین‌هایی که آقا معلم ما را نفرین کرد!

صدای مادرت میونِ قتلگاه ... 

بشنوید

+ یا حَبیب مَن لا حَبیب لَه ... 

۱۵ موافق
up