صدای پای ماه ، صدای سوز و آه :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

صدای مادرت میونِ قتلگاه ... 

بشنوید

+ یا حَبیب مَن لا حَبیب لَه ... 

۱۵ موافق
up