دلم یه‌جوریه ، ولی پر از صبوریه :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

یه روزی هم بیاد نفسِ آخرم بره... 

بشنوید
+ می‌دونم برای محرم نیست و برای مدافعانه حرمه ... ولی ... ولی نداره دیگه! خیلی خوب بود ... 

۱۴ موافق
up