غیرمترقّبه! :: مُنَقَّش
دردانه نوشت : Resonating Mind

وقتی ریاضی امتحان نمیگیرد ولی درس پر از محتوای هنر!!! امتحان کتبی برگزار میکند، میگویند اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داده :|  یعنی انتظار تست آپولو رو داشتم ولی امتحان کتبی هنر! رو نح ...

+ دقیقا ساعت بیست دقیقه به هشت بهم الهام شد از مدرسه بزن بیرون ها :| از بس که به این الهامات گوش نکردم به این وضع! افتادم :/ :))

  • Mr. Moradi
  • سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ، ۱۲:۴۳
  • روز نوشت
  • نمایش : ۹۴
۱۰ موافق
up